ARTIKEL - läs fler artiklar
EU förbjuder äntligen farliga bekämpningsmedel

Granskningen av alla existerande verksamma ämnen har resulterat i ett förbud för cirka 70 ämnen. Användningen av dessa har bedömts inte leva upp till direktivets krav på en hög skyddsnivå för människors hälsa och/eller miljön. Ytterligare cirka två tredjedelar (67 procent) av ämnena har återkallats därför att ansökan inte varit komplett eller att den helt har saknats. Detta innebär att även dessa ämnen inte längre får ingå i godkända växtskyddsmedel i EU. Av de ursprungligen cirka 1000 existerande ämnena har slutligen cirka 250 ämnen (26 procent) accepterats. Utöver dessa har 82 nya verksamma ämnen (fanns inte på marknaden 2003) bedömts som acceptabla. Detta innebär att totalt drygt 330 verksamma ämnen, efter prövning av enskilda medlemsländer, nu får ingå i god¬kända växtskyddsmedel i EU. Vilka dessa ämnen är och hur besluten förhåller sig till tidigare svenska beslut fram¬går av sammanställningen på Kemikalieinspektionens webbplats.

EU:s registreringsprogram för växtskyddsmedel är avslutat. Europeiska kommissionens översynsprogram för växtskydds­medel under rådsdirektiv 91/414/EEG avslutades i mars 2009.Översynsprogrammet startades 1993 och omfattade alla verksamma ämnen som ingick i godkända växtskydds­medel i minst ett EU-land. Det handlade om drygt 1000 existerande verksamma ämnen. Samtliga dessa ämnen delades in i fyra arbetsetapper.Riskbedömnings- och beslutsarbetet med första etappen, som innehöll många problematiska ämnen, tog lång tid. Arbetet med etapp 2 påbörjades 2003 då den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bildades. För att kunna avsluta arbetet med etapp 3 och 4 inom pro­grammets tidsram infördes en förenklad beslutsprocedur (förordning (EG) nr 1095/07). Den 13 mars 2009 kunde programmet avslutas i och med att det sista beslutet togs i den Ständiga Kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsan.Kommissionen har tagit fram ett faktablad för att beskriva arbetet som man menar bland annat har lett fram till säkrare livsmedel i EU.Diagram över andelen beslutstyper för existerande verksamma ämnen i EU.Figur: Resultat, beslut för existerande verksamma ämnen.Granskningen av alla existerande verksamma ämnen har resulterat i ett förbud för cirka 70 ämnen. Användningen av dessa har bedömts inte leva upp till direktivets krav på en hög skyddsnivå för människors hälsa och/eller miljön. Ytterligare cirka två tredjedelar (67 procent) av ämnena har återkallats därför att ansökan inte varit komplett eller att den helt har saknats. Detta innebär att även dessa ämnen inte längre får ingå i godkända växtskyddsmedel i EU.Av de ursprungligen cirka 1000 existerande ämnena har slutligen cirka 250 ämnen (26 procent) accepterats. Utöver dessa har 82 nya verksamma ämnen (fanns inte på marknaden 2003) bedömts som acceptabla. Detta innebär att totalt drygt 330 verksamma ämnen, efter prövning av enskilda medlemsländer, nu får ingå i god­kända växtskyddsmedel i EU. Vilka dessa ämnen är och hur besluten förhåller sig till tidigare svenska beslut fram­går av sammanställningen på Kemikalieinspektionens webbplats.För de flesta länder innebär översynsprogrammet en radikal utrensning av antalet godkända medel jämfört med situationen för 15 år sedan. För svensk del har det EU-gemensamma programmet däremot inte inneburit någon minskning av antalet ämnen. Detta beror på att Sverige redan innan inträdet i EU 1995 hade gått igenom samtliga godkända växtskyddsmedel. Den svenska genomgången innebar att knappt hälften av samtliga verksamma ämnen försvann från den svenska mark­naden innan Sverige blev medlem i EU. För närvarande finns cirka 175 verksamma ämnen i godkända växt­skyddsmedel i Sverige.Sammanfattningsvis har översynsprogrammet betytt en större säkerhet för människors hälsa och miljö inom EU.

information:
- kemi
- länk

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Anna Maria Corazza Bildt (m) vet inte vad hon pratar om

(inlagt: 2014-12-15)

En skrämmande framtid för våra barn - 34 kandidater till EU-parlamentet får fråga om giftfri mat

(inlagt: 2014-04-26)

Fråga om giftfri mat till EU-kandidater

(inlagt: 2014-04-10)
Varför räcker det inte att EU förbjuder neonikotinoider i vissa kulturer?

(inlagt: 2013-12-08)
EU lyfter fram bekämpningsmedlen som ett problem för att nå giftfri miljö

(inlagt: 2011-01-26)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)