ARTIKEL - läs fler artiklar
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid
Det finns 10 orsaker till varför kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid.

1. Resthalter i maten. Allt fler bekämpningsmedel hittas i våra livsmedel. Alla människor belastas av en cocktail av bekämpningsmedel varav flertalet har dokumenterat skadliga effekter på djur och människor. Genom att gå över till ekologiska livsmedel försvinner de flesta medlen från kroppen genom urinen.

2. Alla skadegörare utvecklar med tiden resistens mot kemiska bekämpningsmedel. Det gäller ogräs, sjukdomar och insekter. För att bekämpa skadegörarna krävs då fler bekämpningar, högre doser, blandningar av medel och återgång till gamla pesticider som varit förbjudna länge.

3. Förgiftningar för lokalbefolkningar. Speciellt i Sydamerika där storskalig odling av GMO-soja kräver enorma insatser av pesticider kommer ständigt rapporter om ökade förgiftningar och ökad cancer. Förgiftningar är också vanliga i all plantageodling av den frukt som importeras ex. bananer, äpplen och vindruvor.

4. Förorening av luft, vatten och jord. Bekämpningsmedlen sprids okontrollerat med luft över hela jordklotet och hittas i Arktis och Antarktis. Bekämpningsmedlen upplagras i jord och infiltrerar sedan yt- och grundvatten och hittas i de flesta av våra dricksvattentäkter.

5. Förgiftningar av vilt, fisk, fåglar och insekter. I Rachel Carsons bok ?Tyst vår? uppmärksammades i början på 60-talet effekterna av pesticider på ekosystemen. Idag har vi en tyst vår i jordbrukslandskapet där många fåglar minskat med 90% de senaste 50 åren. Bland insekter är speciellt de pollinerande bina och humlorna hotade.

6. Vetenskapliga resurser låses upp för att testa bekämpningsmedels effekter på miljö och hälsa. Det testas dock bara ett medel åt gången och vi får aldrig veta hälsoeffekterna av den pesticidcocktail, dvs blandningar av flera bekämpningsmedel, som används och som vi ständigt utsätts för.

7. Kemisk bekämpning skapar hela tiden nya problem som kräver mer kemisk bekämpning. Det är speciellt uppenbart med insekticider som dödar de naturliga fienderna till skadedjuren. Utan naturliga fiender förökas skadedjuren obegränsat och bekämpningsmedelsanvändningen måste ökas.

8. Samhällets sociala kostnader för bekämpningsmedlen överstiger vida den ekonomiska nyttan av dem. Föroreningar, förgiftningar och hälsoeffekter uppgår till obeskrivliga ekonomiska belopp. De är både kortsiktiga och långsiktiga effekter. De långsiktiga är utanför all kontroll.

9. Pesticidanvändningen hindrar utvecklingen mot ett uthålligt jordbruk. Den s.k. integrerade odlingen sägs kunna minska den kemiska bekämpningen med upp till 90% om även andra förebyggande åtgärder sättes in mot skadegörarna. Även en liten användning av bekämpningsmedel gör emellertid att man hela tiden hindrar uppbyggnaden av ett giftfritt, ekologiskt fungerande jordbruk.

10. Den biologiska mångfalden är nödvändig för att ekosystemen skall fungera. Mångfalden på alla plan hotas av den kemiska bekämpningen. Ska mångfalden kunna bevaras krävs ett giftfritt jordbruk.


(inlagt 2011-02-10)
läs fler artiklar

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

(inlagt: 2016-01-30)

Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

(inlagt: 2016-01-10)

Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)
Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

(inlagt: 2015-04-01)
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

(inlagt: 2015-03-26)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
Vad är agropoly?

(inlagt: 2014-01-27)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)