ARTIKEL - läs fler artiklar
Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

Det är hög tid att bryta den onda cirkeln av pesticidanvändningen i Europa. I ungefär 50 år har det globala jordbruket förlitat sig på pesticider för att reducera skördeförluster. Bönder behandlar nu sina grödor med pesticider på rutin istället för att som en sista utväg förhindra ovanliga växtskyddsproblem. Detta betyder att pesticider används många gånger under säsongen. Som ett resultat av vårt pesticidberoende har alla ekosystem på jorden redan påverkats negativt av skadliga kemiska ämnen. Pesticider har blivit en multimiljardindustri dominerat av sex stora företag, i Europa Syngenta, Bayer och BASF som har 53 % av världsmarknaden och i USA Dow, Monsanto och DuPont som har ca 25 % . Marknaden ökar framförallt i Sydamerika och Asien men även i Europa genom ökad användning i östländer och en ökad frekvens sprutningar i övriga Europa. Behandlingsfrekvensens ökning är alarmerande i raps, spannmål och sockerbetor men når mycket höga nivåer ibland annat fruktodlingar. 2012 användes i genomsnitt 32 fulla doser av pesticider i äppelodlingar i Tyskland. Denna intensiva användning av pesticider ställer viktiga frågor om påverkan på enskilda arter, den biologiska mångfalden och ekosystemen liksom hur pesticider bedöms, registreras och regleras inom EU.

Situationen i Europa
Det nuvarande destruktiva kemiska industrijordbruket är beroende av hög användning av pesticider som fortsätter att öka.

Pesticider finns överallt i miljön och påverkar organismer långt från spridningsplatsen. Pesticider uppträder alltid i blandningar och cocktails. Akut toxisk verkan är det mest uppenbara men kanske viktigare är subletala effekter som påverkan på immun- och hormonsystem, utveckling, orientering och beteende.

Pesticider missar sitt mål och påverkar inte bara målorganismen utan också nyttodjur. Pesticider orsakar förluster av biologisk mångfald i jordbruket på alla trofiska nivåer, även rovfåglar. Pesticider har också allvarliga indirekta effekter på ekosystemen som att förstöra näringsnivåerna och habitaten och speciellt på jordbrukets fåglar och insekter. Pesticider påverkar också ekosystemtjänster som pollinering, naturliga fiender till skadedjur, vattenrening, näringscirkulation och jordens bördighet.

EU misslyckas att kontrollera pesticider. Cocktaileffekter och subletala effekter bedöms inte rutinmässigt. Endast den aktiva substansen bedöms, inte den formulerade produkten. Hormoneffekter bedöms inte vid registrering trots att det krävts sedan 2009. Registreringsprocessen är inte transparent och domineras av information från industrin. Organismer som används i  standardtest är oftast robusta och representerar inte naturligt förekommande organismer. Oberoende studier beaktas oftast inte.

För att ändra pesticidjordbruket till ekologiskt jordbruk behövs kraftig politisk vilja och ekonomiskt stöd.

Några rekommendationer
Reformera EU:s CAP (Common Agricultural Policy).
Miljarder euro av skattemedel används till ett jordbrukssystem med allvarlig påverkan på miljön. Allmänna medel måste istället användas till att stödja införandet av miljövänliga odlingsmetoder. Subventioner till landsbygdsutveckling måste villkoras till utveckling och införande av ekologiska odlingsmetoder.

Se över registreringsförfarandet av pesticider i EU.
Förbjud pesticider som skadar bin, förbjud pesticider som är carcinogena , mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande eller nervtoxiska. Undersök effekten av pesticidcocktails på mänsklig hälsa och miljö. Formuleringar som används måste också granskas ur risksynpunkt och inte bara den aktiva substansen. All registreringsinformation måste vara allmänt tillgänglig. Om man tillämpar ett vetenskapligt synsätt på pesticidregistrering inser man att pesticider inte är förenliga med liv och hälsa.

Endast genom att lägga om jordbruket till ekologisk odling kan man lösa de ekologiska och ekonomiska problem som jordbruket står inför. Pesticidanvändningen måste beskattas mycket hårt för att uppnå detta mål.

pdf-fil: Europes pesticide addiction(inlagt 2016-01-10)
läs fler artiklar

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

(inlagt: 2016-01-30)

Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)

Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

(inlagt: 2015-04-01)
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

(inlagt: 2015-03-26)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
Vad är agropoly?

(inlagt: 2014-01-27)
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid

(inlagt: 2011-02-10)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)