ARTIKEL - läs fler artiklar
12 förslag till en giftfri miljö

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 miljömål. Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar i läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier minimeras och kontrollen effektiviseras. Med de beslut som hittills fattats är det mycket svårt att nå målet en giftfri miljö.

Regeringens vackra ord varken räcker eller duger. 14 av 16 miljömål nås inte. Vi vill, med 12 punkter av aktiva åtgärder för giftfri miljö, visa att det är möjligt att gå från ord till handling, säger Matilda Ernkrans, miljöpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.Här hittar du Socialdemokraternas 12-punktslista för en giftfri miljö:Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 miljömål. Naturvårdsverket och regeringen har bedömt att miljömålet är mycket svårt att nå med de politiska beslut som hittills fattats. Farliga kemikalier i vår närmiljö innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår miljö. Inte minst viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer. Om man tar riksdagens beslut om en giftfri miljö på allvar krävs kraftfulla åtgärder.

1. Förbud av bisfenol A. Bisfenol A är hormonstörande ämnen. Det är en grupp som uppmärksammats sedan de hormonrelaterade störningarna hos människor ökat kraftigt de senaste decennierna. De kan alla orsaka störningar på människans fortplantning: förskjuten pubertet, försämrad spermieproduktion m.m. Särskilt fosterutvecklingen är känslig för dessa ämnen. Vi föreslår ett förbud att använda bisfenol A i produkter som kommer i kontakt med livsmedel och dricksvatten.

2. Mindre hormonstörande ämnen. Hormonstörande kemikalier finns i t.ex. bekämpningsmedel, plaster, textilier och läkemedel. De har den egenskapen gemensamt att de liknar det kvinnliga könshormonet östrogen. Exempel är nonylfenol, bisfenol A och ftalater. Kombinationseffekter för hormonstörande ämnen är vetenskapligt konstaterade. EU måste stoppa de hormonstörande ämnena genom att de förs upp på listan över farliga ämnen som ska förbjudas.

3. Inför en kemikalieskatt. Kemikalieinspektionen har presenterat förslag på ekonomiska styrmedel för att minska kemikalieexponeringen i vardagen. Kemikalieinspektionen När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport nr1/2013 Skatter kan, menar vi, utgöra ett komplement till regleringar, exempelvis på importerade varor eller då skarp reglering inte är möjlig. Vi vill införa en kemikalieskatt på ftalater, bromerade flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen och kvicksilver.

4. Stopp för farliga ämnen i våra kläder. Farliga ämnen i textilier måste stoppas. Vi ska kunna känna oss trygga med det vi har närmast kroppen. Ett ämne är det hormonstörande nonylfenoletoxylat som används för rengöring av kläder i produktionen. Vi vill driva ett direktiv i EU som stoppar farliga ämnen i textilier och ta fram en handlingsplan för nanomaterial.

5. Mindre bekämpningsmedel. Förekomsten av bekämpningsmedel är en av de vanligaste orsakerna till dålig kvalitet på vatten. Bekämpningsmedel från jordbruket påträffas i hela landet men främst i jordbruks- och befolkningstäta områden i södra Sverige. Skatten på bekämpningsmedel ska regleras med KPI för att behålla sin styrande effekt.

6. Inför skatt på kreosot. Idag används närmare 4000 ton kreosot i Sverige. Det är hälften av Sveriges totala användning av bekämpningsmedel. Men kreosot är undantagen från bekämpningsmedelsskatt. Skatt på kreosot bör införas på samma sätt som för andra bekämpningsmedel.

7. Förbjud bekämpningsmedel som dödar humlor och bin. Humlor och bin drabbas allt mer av användningen av neonikotinoider i bekämpningsmedel, som används bl. a. vid odling av potatis, sockerbetor, säd och raps. Stopp för neonikotinider i EU och Sverige och stopp för införsel av utsäde som behandlats med dessa ämnen

8. Läkemedel i vatten. Läkemedelsrester sprids idag i miljön och effekterna på vår hälsa och på den biologiska mångfalden vet vi lite om. Drygt 150 olika läkemedelsrester hittas i ytvatten och i orenat kommunalt avloppsvatten. Ny teknik som kan rena läkemedelsrester i vatten måste fram.

9. Mindre kadmium ger bättre hälsa. Den svenska befolkningen påverkas av kadmium över gränsvärdena. Källan är vår mat och ursprunget marken och handelsgödsel. Skatt på kadmium i handelsgödsel bör återinföras och arbetet i EU för utfasning av tungmetaller bör öka.

10. Sanera giftet i marken. Många industrier i Sverige har lämnat efter sig gifter i mark och vatten. Det är framförallt kemisk industri, träimpregnering, massa- och pappersindustri och glasbruk. Ny modell för att finansiera marksanering bör utredas.

11. En ny tuffare kemikaliepolitik i EU. Vi vill driva en ny kemikalielagstiftning i EU som ska innefatta att farliga ämnen i vissa fall kan hanteras i grupp. Anledningen är att EU:s regelverk ofta inte hinner med utvecklingen i industrin. När ett ämne förbjuds är det enkelt för en tillverkare att ta fram ett nytt ämne med en mycket liten kemisk förändring som gör att ämnen kan säljas lagligt trots att de har samma negativa egenskaper som förbjudna ämnen. Sverige ska driva en ny tuffare kemikalielagstiftning i EU.

12. Sverige ska driva att FN startar en internationell forskarpanel.Arbetet för en giftfri miljö måste också föras på ett internationellt plan. Som en del i detta har vi föreslagit att Sverige ska arbeta för att en internationell forskarpanel i FN:s regi, av samma modell som finns för klimatfrågan, utvecklas inom kemikalieområdet. Sverige ska driva frågor om giftfri miljö internationellt.

information:
- Socialdemokraterna

(inlagt 2013-12-16)
läs fler artiklar

Problemet med plastpåsar och plastförpackningar

(inlagt: 2020-01-05)

Nordeas syn på skiffergasbrytning

(inlagt: 2015-06-27)

Riksdagen har enhälligt antagit 16 områden som mål för miljökvaliteten.

(inlagt: 2014-10-19)
Idioti eller behövlig samhällsinformation i vetenskaplig skepnad

(inlagt: 2014-02-06)
Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)
Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Men insekter och småkryp då?

(inlagt: 2021-09-28)