ARTIKEL - läs fler artiklar
LRF kastar gödsel på Nyköpings köttfria dag

När Nyköping vill införa en köttfri dag i skolan passar representanter för jordbruksnäringen, LRF, på att sabotera den pedagogiska idén genom att servera hamburgare. I ett inslag från SVT med elever, som köar för LRFs hamburgare, förstår man att kunskaper om miljön är nödvändig. I SVT framträder givetvis LRFs ordförande med den delikata uppgiften att inte fördöma initiativet från sina medlemmar samtidigt som skolan inte heller ska fördömas. Man kan ju lätt konstatera att hon misslyckades kapitalt. Varför?

LRF är den organisation som företräder svenskt lantbruk. Men vad står LRF för? Jo, "LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft." Tillväxt har inget med växternas eller djurens tillväxt och kvalitet att göra. Attraktionskraft betyder att de svenska konventionellt odlade landbruksprodukterna ska väljas före de utländska. Det hade därför räckt med förverkligande av lönsamhet - till varje pris. Miljövänligare och mer etiskt bedrivet jordbruk har politikerna beslutat om i samförstånd med förnuftiga medborgare. Inte i samarbete med LRF. LRF vill ha fler bekämpningsmedel godkända. LRF vill konkurrera på samma ruttna villkor som utländska producenter. Man får gärna intrycket av LRF att svenskt lantbruk är miljövänligast och mest etiskt. Men, så är det inte.LRF har ingen drivkraft för att ge oss en giftfri miljö. Deras motto, handlingsplan och genomförande borde vara: Ät mindre med kött så tas mindre arealer av åker i anspråk för foderproduktion. Kött- och mjölkproduktion kräver proteinberikat foder. Förutom slöseri med proteiner ger det gödsel som innehåller skadliga halter av ammoniak. Kor ska beta gräs. Detta är dom utvecklade för. Så producera giftfritt kött genom att fodra djuren med giftfritt naturbete och giftfritt foder så slipper vi faror och risker både med bekämpningsmedelsrester och för höga ammoniakhalter i gödseln. Sluta medicinera i förebyggande syfte, vilket går bra om man har "sunda" djur. Visst är djurhållning och växtodling bedrövligt undermålig i många länder i ex. Latinamerika och Nordamerika, med låga priser som följd. Att denna skitmat importeras och köps är givetvis bedrövligt. Uppenbarligen har LRF och svenska bönder misslyckats med att övertyga svenska konsumenter om vad de bör äta. Mindre och mindre av budgeten i ett svenskt hushåll läggs på mat. Det finns utrymme för att köpa bättre mat. Men då ska den också vara bättre, d.v.s. giftfri och av hög kvalitet annars kan det uppenbarligen kvitta. Detta bör vara LRFs och svenska bönders framtid. Ekologiskt producerad mat är inte något som har med hippiekultur att göra. Det behöver inte heta ekologiskt. Det kan heta giftfritt eller alternativt. Huvudsaken är att preferensen ska vara att använda icke-kemiska och icke-medicinerande metoder. 2012 ökade mängden försålda bekämpningsmedel i Sverige med 57 ton till 1 717 ton. Försäljningen av ett specifikt medel, Cougar, ökade extra kraftigt. Medlet är nämligen inte godkänt längre. Uppenbarligen har, trots detta, ett flera lantbruk tänkt att använda detta medel eftersom det hamstrats.Länstyrelsen gjorde 2010 provtagning av bekämpningsmedel i skånska vattendrag. Man kom fram till följande dystra resultat. Bekämpningsmedelssituationen i ytvatten i jordbrukstäta områden är allvarlig. Många ämnen hittades i varje prov. Summahalterna och toxicitetsindex (giftighet) är betydande och en tredjedel av proverna överskrider riktvärden för miljön, vilket innebär att växt- och djurlivet i vattendragen kan skadas. Det behövs en mer utbredd övervakning av bekämpningsmedel för att kunna följa upp rutiner och åtgärder kring bekämpningsmedelsanvändning. För att förbättra situationen behövs ytterligare åtgärder för att minska spridningen av bekämpningsmedel till vattendrag. Bekämpningsmedel fanns i 49 av 52 prov (94 %). Det bör påpekas att provtagningen endast omfattade 41 substanser av de upp emot 700 substanser som är godkända. Flera ämnen överskred sina riktvärden däribland nervgift (ingår i insekticid), diflufenikan (herbicid som ingår i Cougar) och terbutylazin (herbicid som inte varit godkänt sedan 2003). Dessa ämnen är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Hur allvarlig denna cocktail av gifter är för människor är det tyvärr ingen som vet.

information:
- bekämpningsmedelsförsäljning
- vattenprovning
- LRF attack på köttfri dag
- Dagens Nyheter om köttattacken
- lrfs egen affärstidning - atl

(inlagt 2014-02-01)
läs fler artiklar

Mjölkbönder, grisbönder och nötköttsbönder vill "modernisera" djurhållningen

(inlagt: 2015-02-18)

Ost - en riktig klimatförstörare eller?

(inlagt: 2013-11-20)

Livsmedelsverket och rester av bekämpningsmedel i livsmedel

(inlagt: 2021-12-16)
Honung

(inlagt: 2021-10-07)
Är raffinerade kolhydrater ett gift som ger ohälsa?

(inlagt: 2020-09-28)
Produktionsparadoxen, jordbruksproduktivitet gynnar ineffektiva livsmedelssystem.

(inlagt: 2019-06-17)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)