ARTIKEL - läs fler artiklar
Stäm regeringen!

I allt fler länder stäms regeringar för bristande insatser mot koldioxidutsläpp och klimatförändringar

Sverige har ratificerat det s.k. Parisavtalet. Sverige har även antagit den Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Men Sverige har framförallt, liksom flera andra EU-länder, erkänt alla individers rätt att ?såväl i fysiskt som psykiskt avseende åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa? enligt FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (IKESKR), artikel 12.
 
Alla stater och länder som anslutit sig dessa konventioner har ett juridiskt ansvar för alla de mänskliga rättigheter som omfattas av konventionerna. Det innebär att regering, riksdag, statliga myndigheter och kommunala förvaltningar är ålagda att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna.

För att vi ska kunna leva ett bra och värdigt liv, som konventionerna föreskriver, behöver vår rätt till hälsa tillgodoses. Detta innebär att allt som hotar, äventyrar eller direkt påverkar individens hälsa och som individen inte själv kan råda över eller haft anledning att känna till är Sveriges Riksdag och andra myndigheter ansvariga för. Även de företag som verkar i Sverige är ansvariga för individernas hälsa eftersom de står under svensk lag.
 
I flera länder har enskilda och organisationer stämt staten för att bryta mot artikel 12 i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Att inte vidta åtgärder mot verksamheter som äventyrar eller direkt påverkar individen hälsa borde kunna prövas rättsligt även i Sverige. Ett fall har hitintills drivits i Sverige - Vattenfall representerat av "staten" anklagades för försäljning av brunkolsverksamhet med risk för utsläpp av koldioxid. Tingsrätten lämnade käromålet utan bifall med motivering bl.a. att "Enbart en risk för skada på grund av ett visst handlande eller underlåtenhet att handla kan inte vara skadeståndsgrundande." Svea hovrätt gick på tingsrätten linje (reflektioner över domen). 
 
I rättstvister om klimatförändringar har både mänskliga rättigheter och vetenskap fått en ökande roll. Fler än 1000 rättsfall drivs idag i 28 länder där staten anmälts för att inte göra tillräckligt mycket åt klimatförändringarna. De flesta drivs i USA men fler och fler andra länder driver frågan till domstol.

I Spanien och i Tyskland drivs flera fall. I Holland har en organisation, The Urgenda Foundation, tillsammans med 900 holländska medborgare stämt staten för att inte göra tillräckligt för att hindra koldioxidutsläpp. Domstolen konstaterade att staten misslyckats med att uppfylla sin hälsoskyldighet, enligt Europeisk Konvention om skydd för mänskliga rättigheter, genom att inte minska utsläppen med minst 25% fram till slutet av 2020. Domslut - se särskilt § 73. (Icke officiell engelsk översättning).
 
Även i Sverige finns det flera verksamheter som borde kunna prövas i domstol. Förutom klimatförändringar, som hotar individens hälsa, borde även effekter av pesticider i livsmedel och i vattendrag prövas. Att raffinerat socker påverkar hälsan negativt är den medicinska vetenskapen helt enig om både vad gäller försämrad livskvalitet och förhöjd risk att drabbas av hjärtkärlsjukdomar och cancer, men även andra sjukdomar. Trots detta har Sveriges Riksdag inte kunnat enas om åtgärder för att skydda medborgarnas hälsa. På flera områden har Sveriges lagstiftande församlig brustit i sina åtaganden att skydda medborgarna hälsa. I artikel 12 står att "De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att ... c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar och andra sjukdomar". Ansvar för att förebygga är ett centralt begrepp för att undanröja risker som leder till eller kan leda till ohälsa. En vägledning har kompletterat konventionen med att möjligheten till att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa även ska innefatta förekomsten av system för hälsoskydd.
 
Effekter av och åtgärder mot konstaterade klimatförändringar som kan vara underlag för juridisk prövning mot statliga instanser och företag är: (1) effekter av extrema temperaturer, som hetta, för människors hälsa, (2) för långsamt lagstiftande för att tackla klimatförändringarna där mer hänsyn tagits till "politiskt" möjliga målsättningar än vetenskaplig konsensus och (3) lämpliga eller olämpliga insatser för att skydda människor rättigheter mot klimatförändringarnas effekter.
 
En f.d. vetenskapsman vid NASA, James Hansen, har uppmanat till en våg av rättsprocesser mot regeringar och petroleumföretag som fördröjer verksamheter mot klimatförändringar. Det gäller att sakföra olje- och gasföretag för den skada de gjort och gör på miljön och den skada detta kommer att ha på individer och framtida generationer.
 
Jeffrey Sachs, ekonom och ledare för the Earth Institute at Columbia University samt expertrådgivare för FN, uppmanar medborgare att jaga stora förorenare och försumliga regeringar som ansvariga för skadegörelse och översvämma domstolarna med rättsfall och kräva rätt till säker och ren miljö  (presentation).
 
De juridiska möjligheterna att stämma eller sakföra regering, riksdag, statliga myndigheter, kommunala förvaltningar eller företag borde undersökas. Det borde vara fullt möjligt att driva rättfall genom att använda konventioner för mänskliga rättigheter och vetenskaplig konsensus. Det går knappast för svenska domstolar att i längden, liksom företag, förneka vedertagen kunskap eller så tvivel kring vetenskaplig konsensus. Det bör heller inte gå att kringgå konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till. Allt är egentligen bara en fråga om juridiskt gångbara formuleringar.
 
Intressanta länkar:
 
Fonden för mänskliga rättigheter
 
Governments and firms in 28 countries sued over climate crisis - report
 
"We should be on the offensive" - James Hansen calls for wave of climate lawsuits
Jonathan Watts - Veteran climate scientist says litigation campaign against government and fossil fuels companies is essential alongside political mobilisation in fighting ?growing, mortal threat? of global warming - the Guardian.
 
Juliana v. United States - Action by young plaintiffs asserting that the federal government violated their constitutional rights by causing dangerous carbon dioxide concentrations
 
A Proposal for Climate Justice - As climate change intensifies, the issues of climate justice loom ever larger.  Who owes what to whom as we confront more climate disasters as well as the rising costs of mitigation and adaptation?  Jeffrey Sachs will discuss various ethical approaches to these issues, and propose a practical framework for implementing global climate justice.
 
Fores (centerpartistisk tankesmedja)
 
UK Government loses third air pollution case as judge rules air pollution plans "unlawful"
 
Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot
 
Web-site: Global trends in climate change litigation: 2019 snapshot
 
Climate change litigation: A review of research on courts and
litigants in climate governance(inlagt 2019-07-11)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)
En cancer orsakad av exponering för pesticider erkänd som yrkesskada i Frankrike.

(inlagt: 2015-06-19)