ARTIKEL - läs fler artiklar
Sydsvenskan påstår att forskning visar att vi har allt mindre gift i våra kroppar

Sydsvenskan påstår, 2014-10-10, med stora rubriker, att forskning visar att vi har allt mindre gift i våra kroppar. "Halterna av hormonstörande miljögifter sjunker i våra kroppar" skriver man i ingressen och fortsätter "Men förbjudna gifter kan ha ersatts av okända ämnen som också är skadliga". Nu är det för det första inte enbart de förbjudna ämnena som kan misstänkas ge hormonstörande eller andra negativa effekter, utan det kan också tillåtna. Dessutom representerar de analyserade antalet kemiska ämnen endast en bråkdel av de tusentals som återfinns i mat, kläder, luft och vatten.

I den rapport som man syftar på är ansvariga forskare ytterst försiktiga med sina slutsatser. Ett antal frågor rörande analyser av blod och urin hänger i luften. En konklusion man måste göra är att omfattning av analyser i Sverige är alldeles för låg i proportion till antal kemikalier som finns i vår vardag. Antalet försökspersoner är för lågt och är inte representativt för en geografisk och demografisk spridning.

På samma uppslag skriver Sydsvenskan att "Bekämpningsmedel avslöjas i urinprover". Denna artikel ger intryck av att kvinnor generellt utsätts för bekämpningsmedelsrester. Det som borde ha framgått är att urvalet av försökspersoner inte omfattade en enda som äter ekologiskt. I så fall hade inga bekämpningsmedelsrester kunnat konstateras i dessa personers urin eller blod.

DDT förbjöds 1972 i Sverige alltså 42 år sedan, men dyker fortfarande upp i urinprover. Efter ca. 30 år skulle det enligt forskning ha varit nedbrutet. Används det fortfarande? Det finns s.k. experter som påstår att det var ett misstag att ta bort DDT eftersom det var verksamt mot malaria genom att ta död på malariabärande myggor. Dessa experter påstår även att den resistens som majoriteten av de malariabärande myggorna utvecklat inte är något problem. Så skriver en viss Henry I Miller, läkare och molekylärbiolog, verksam vid den konservativa tankesmedjan Hoover Institution vid Stanford University i USA i Sydsvenskan (Publicerad 6 maj 2010) DDT-artikel - "Även om myggor blir resistenta mot den dödande effekten av DDT så fungerar ämnet fortfarande genom att hålla myggen borta. Att då och då spreja fönster- och dörrkarmar är extremt effektivt." Undrar hur detta fungerar?

PCB förbjöds 1978 i Sverige alltså 36 år sedan, men dyker alltså fortfarande upp i analyser av människors urin. PCB finns på den lista innehållande svårnedbrytbara organiska miljögifter, POPs (persistent organic pollutants), som enligt en internationell överenskommelse (Stockholmskonventionen, 2004) ska förbjudas.

Varför dyker dessa kemikalier fortfarande upp? En faktor är den övergödning som ex. skapar sediment i Östersjön. I sedimentet lagras kemikalierna med försumbar nedbrytning. De organismer som lever i sedimenten kan sedan föra upp kemikalierna i näringskedjan - upp till våra bord
havsmiljöinstitutet . En annan faktor är att många ämnen som är förbjudna i Sverige är tillåtna i andra länder. I vissa fall används tyvärr även ämnen som är globalt förbjudna. Det finns goda skäl att tro att sådana globalt förbjudna ämnen fortfarande tillverkas. Var?

Klorpyrifos, som omnämns, är ett bekämpningsmedel som förbjöds i Sverige 2002-12-31. Klorpyrifos är ett insektsgift, som fungerar som nästan alla insektsgifter genom att blockera nervsystemets signaler. Alla insekter, både onda och goda, drabbas eftersom deras nervsystem är lika och storleken lika. Vi människor har också samma funktioner i vårt nervsystem. De låga halter vi får i oss, ger inga akuta bekymmer, men vilka långsiktiga effekter det har vet ingen.

Hur olika bekämpningsmedelsrester och andra kemikalier påverkar oss genom samspelseffekter är lika okänt. Samspelseffekter hos mindre organismer har dock konstaterats.

Sydsvenskan kanske också skulle läsa hela rapporten "Gifter och miljö 2014" från Naturvårdsverket för att skaffa sig en mer nyanserad bild av vilka kemikalier som verkar minska (ord använt i orginalrapporten från Lund Universitet).

- rapport från Lunds Universitet
- rapport från Naturvårdsverket
- rapport från Råd och Rön
- Sydsvenskans artikel 1
- Sydsvenskans artikel 2

(inlagt 2014-10-10)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)