ARTIKEL - läs fler artiklar
Sri Lanka förbjuder glyfosat-herbiciden Roundup för att undvika njurskador

"En undersökning utförd av medicinska specialister och forskare har visat att njurskador har orsakats av glyfosat," säger Special Projects Minister S.M Chandrasena till reportrar i Sri Lanka. "President Mahinda Rajapaksa har beordat omedelbart borttagande av glyfosat från marknaden efter att han fått veta innehållet i rapporten."daily mirror, sri lanka

Sri Lanka, med 20 miljoner invånare, har alltså 12:e mars 2014 förbjudit glyfosat, den aktiva substansen i herbiciden Roundup, efter att nya studier påstås visa att det kemiska preparatet är en huvudorsak till ett växande antal dödliga njurskador hos lantbruksarbetare i Centralamerika. Roundup är den mest sålda herbiciden i världen och tillverkas av Monsanto (USA). Från Monsanto svarade man omedelbart att de nya studierna baserades på icke testade teorier istället för verkliga data. Men, medicinska specialister och vetenskapsmän, involverade i studien, vidhåller att Roundup vållar allvarliga skador på njurarna.

Även El Salvador är på väg att förbjuda glyfosat bland ett dussin andra kemiska bekämpningsmedel. Den lagstiftande församlingen i El Salvador har godkänt ett förslag till förbud som alltså gäller ett dussintals agrokemiska preparat, däribland glyfosat, men förslaget har ännu inte vunnit lag kraft (publikation).

Glyfosat gör jordbruk mindre effektivt, försvagar lantbruksarbetare, och dödar dem sakta Glyfosat, som betraktas som en snabb metod för att generera effektivitet i lantbruket, kan egentligen förstöra mer än bara ogräs och tarmbakterier. I mer än två år har International Consortium of Investigative Journalists undersökt en mystisk form av njursjukdom som orsakat 10-tusentals dödsoffer bland lantarbetare i Centralamerika, Sri Lanka och Indien. Skadorna misstänks orsakas av en kombination av faktorer som inkluderar kronisk uttorkning till följd av hårt arbete i tropisk hetta och att arbetarna druckit av tungmetallförorenat dricksvatten. Arbetarna har även exponerats för massanvändande av glyfosat, vilket ansträngt deras njurar maximalt, eftersom herbiciderna som innehåller glyfosat skapat en förstärkt väg för tungmetaller till deras njurar som förstörts. Denna form av utbredd njursjukdom har drivits på av herbicider genom att glyfosat påskyndat och förstärkt upptagning av tungmetaller. Resultatet är att många tusen arbetare mist livet över hela Centralamerika. Tyvärr har orsakerna ännu inte helt kunnat klarläggas (publikation).

Glyfosat är en katalysator för tungmetaller som kadmium och arsenik, och som snabbt kanaliserar giftet till njurarna


Den studie som ligger bakom beslutet att stoppa glyfosat kommer inte med nya vetenskapliga bevis, men lägger fram en teori att användning av glyfosat i områden med tungmetaller i dricksvattnet orsakar de kroniska njurskadorna. "Glyfosat fungerar som en bärare eller vektor av dessa tungmetaller till njurarna," säger dr Channa Jayasumana, som är en av författarna till publikationen. Enligt studien förstärker glyfosat upptagningen av tungmetaller i njurarna. Glyfosatet tjänar som en direkt kanal för tungmetaller att strömma in i njurarna, där de lätt kan ackumuleras och påverka funktionen av njurarna. Som en katalysator kan glyfosat bidra till njurproblemen för en typiskt uttorkad jordbruksarbetare. I kombination med dåligt dricksvatten - som vanligtvis är fullt med tungmetaller som aluminium, kadmium och arsenik - kan glyfosat snabba på de skador på njurarna som det är känt att dessa metaller orsakar (publikation).

"Det finns inga epidemiologiska undersökningar som visar att exponering för glyfosatbaserade produkter är kopplade till njurskador varken i Sri Lanka eller någon annanstans," säger Monsantos talesman Thomas Helscher. "Publikationen presenterar en teori. Teorin har inte testats och det finns ett tillräckligt stort antal publikationer, understödda av data, som gör att Jayasumanas hypotes rimligen inte kan vara korrekt."Dr Channa Jayasumana har, som många i hans situation, länge kämpat i motvind mot resursstarka motståndarintressen. Han har bl.a. blivit kallad "arsenikterrorist" för en tidigare publikation (publikation).

Sri Lankas förbud representerar dock en triumf for Jayasumana, en forskare som länge insisterat på att bekämpningsmedel, pesticider, och tungmetallerna arsenik och kadmium orsakar njurskadorna. Det finns forskare som ifrågasätter bevisen bakom pesticidteorin. Man anser dock att teorin kan vara korrekt men påpekar att den ännu inte är testad. Jayasumanas studie infattar inga laboratorietester eller fältstudier och har publicerats i en liten, okänd "open access" vetenskaplig tidskrift där publiceringen betalas av forskarna själva (tidskriften).

"Att förbjuda pesticider måste understödjas av en försiktighetprincip, eftersom dessa potentiellt kan kopplas till CKD (Cronical Kidney Disease, kronisk njursjukdom)," säger dr Catharina Wesseling, Program on Work, Environment and Health in Central America (SALTRA), med examen från Karolinska Institutet. "Dock, trots att det är fördelaktigt för arbetarnas hälsa, ska vi inte förvänta oss att det löser problemen med njurskador i Centralamerika."

Monsanto har underlåtit att ge patentinformation som visar hur glyfosat bildar starka bindningar med arsenik och kadmium

Monsanto försöker nu skaffa vetenskapliga belägg för att visa att glyfosat inte är en katalysator för tungmetaller som skadar njurarna. Men förmodligen är detta omöjligt att visa eftersom Monsanto från sina tidiga tester vet att glyfosat har kelaterande egenskaper som bildar starka kemiska bindningar med metaller som arsenik och kadmium. Jayasumana har länge insisterat på att glyfosat förstärker njurarnas upptagning av tungmetallerna arsenik och kadmium, vilket orsakar njurskador. Glyfosatet patenterades ursprungligen som ett kelateringsmedel som skulle förhindra ogräset från upptagning av för växten viktiga ämnen, som exempelvis mangan. Det är ett användbart ämne med stor förmåga att bilda starka bindningar med metaller. Så, Monsanto är väl medvetna om dessa egenskaper (glyfosat som kelateringsmedel).

Jayasumana hävdar att Monsanto har underlåtit att ta sitt ansvar att varna folk för de hälsorisker som glyfosatet utgör i områden med tungmetaller i dricksvattnet. Jayasumana säger - "Jag kan inte se någon varningstext på behållare eller på etiketten," - "Jag tycker detta är ett fel begånget av Monsanto.""Jag tror att vi kan förklara den geografiska fördelningen liksom tidsproblemet med vår hypotes," säger Jayasumana, och referar till skadornas ovanliga geografiska förekomst och ökningen i alla de berörda regionerna under 1990-talet.Förutom Jayasumanas teorier finns officiella studier i Sri Lanka som visar att tungmetaller och pesticider, inkluderande glyfosat, förekommer i de drabbade områdena - och i prover från njurpatienter. En studie publicerad i augusti 2013 av officiella hälsomyndigheter i Sri Lanka i samarbete med WHO, World Health Organization, visar att urinprover från sjuka patienter hade förhöjda halter av kadmium och att 65% av patienternas urinprov också har spår av glyfosat (studien)

El Salvador har också identifierat spår av tungmetaller i prover från ett litet antal berörda områden. Förmodligen finns också glyfosat här eftersom det används flitigt i landet. Dr Carlos Orantes, chefen för El Salvadors nationella forskningsprogram i sjukdomar, säger att hans grupp arbetar på att utarbeta en karta över områden med tungmetaller i dricksvattnet inom El Salvadors gränser. "Vårt primära mål är att skydda människoliv," säger dr Orantes, som en förespråkare för att förbjuda pesticider, däribland glyfosat, i El Salvador (spår av tungmetaller).

Fakta om glyfosat
Glyfosat är den aktiva substansen i Roundup, som är den mest sålda herbiciden i världen och som betyder stora pengar för Monsanto. Roundup säljs tillsammans med genmodifierade grödor s.k. Roundup Ready gröda - som majs, sojaböna, bomull och lusern. Roundup Ready betyder att grödan är motståndskraftig mot ogräsmedlet Roundup. Detta innebär att enda fördelen med dessa genmodifierade grödor, som utgör 90-95% av alla genmodifierade grödor, är att använda mer eller mindre ohämmade mängder av herbiciden Roundup mot ogräs i dessa grödor. Detta innebär givetvis att utveckling av mekanisk ogräsbekämpning inte är intressant för tillverkaren av denna typ av grödor - Monsanto.

Andra problem med denna ensidiga herbicidanvändning är att den har gett och ger upphov till resistenta ogräs, monsterogräs, som inte går att bekämpa längre. Det är redan ett faktum att lantbrukare i USA måste lämna sina gårdar eftersom dessa ogräs inte går att bekämpa och därmed förstör åkrarna.


(inlagt 2014-05-15)
läs fler artiklar

Glyfosat en ofarlig herbicid?

(inlagt: 2016-01-01)

Dow Chemical vill "städa upp" efter Monsanto med nya GMO-grödor och med giftigare ogräsbekämpning

(inlagt: 2014-09-25)

Uniper som tysk statlig ägare av svenska kärnkraftverk

(inlagt: 2023-01-31)
Flygbränsle, sockerbetor och kärnkraft

(inlagt: 2021-12-06)
Biologisk mångfald - en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig företagsvärld?

(inlagt: 2021-10-17)
Dödsmaskinerna är i full gång med att förstöra världen

(inlagt: 2019-06-27)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Preem och sanningen om koldioxidutsläpp

(inlagt: 2019-06-18)
Tygkassar och plastpåsar

(inlagt: 2019-05-25)