ARTIKEL - läs fler artiklar
Cancerforskare larmar om riskerna med kemikalier i miljön

ARTAC är en oberoende förening av läkare och forskare specialiserade i studier av cancersjukdomars biologi och botande. Speciellt prioriteras skydd av gravida kvinnor och barn. ARTAC deklarerar att utvecklingen av många moderna sjukdomar är ett resultat av miljöförstöringKemiska föroreningar utgör ett allvarligt hot mot barnen och mot människans överlevnadVår egen hälsa liksom barnens och kommande generationers är hotade och den mänskliga rasen är i allvarlig fara.

Paris appellen Vetenskapliga argument för riskerna med kemiska ämnen i miljön1Hälsoläget försämras överallt i världen. Försämringen kan ha olika orsaker men berör både rika och fattiga länder2 Kroniska sjukdomar speciellt cancer ökar överallt, i industriländerna ökar cancern sedan 1950. Cancer drabbar alla åldrar och kemiska föroreningar är en betydande orsak3 Vissa kemiska ämnen ökar fosterskadorna4 Sterilitet speciellt hos män ökar i industriländerna och kan bero på skador under fosterstadiet eller på spermakvaliten. I vissa länder i Europa är 15% av paren sterila5 Människan exponeras idag av en diffus blandning av multipla kemiska ämnen, denna exponering påverkar hälsan. Orsaken till exponeringen är ofta en otillräcklig reglering av marknaden för kemiska produkter6 Antalet substanser ökar hela tiden som polyaromatiska kolväten, klorkolväten, PCB, pesticider och livsmedelstillsatser. Många substanser bryts inte ner i naturen och förorenar atmosfär, vatten, jord och livsmedelskedjan. Människan exponeras permanent av dessa substanser av vilka vissa ackumuleras i människokroppen.7 De flesta substanser marknadsförs utan att ha genomgått tillräckliga toxikologiska tester och riskbedömningar för människa.8 Talrika kemiska ämnen förorenar miljön, deras effekter tillsammans på organismer kan adderas eller förstärkas. Det är extremt svårt att bevisa vilket eller vilka ämnen som påverkar sjukdomar.9 Ett stort antal av dessa substanser är hormonstörande , cancerogena, mutagena eller fosterskadande för människa. De kan framkalla sterilitet, allergi som astma, de kan vara neurotoxiska och påverka nervsystemet hos vuxna eller den intellektuella utvecklingen hos barn, immunotoxiska och inducera brister i immunförsvaret. Pesticiderna sprids avsiktligt i miljön trots att ett stort antal av dem är toxiska för djur och människor.10 Barnen är de mest känsliga och mest exponerade för kemiska ämnen, många ämnen kan påverka fostret, de koncentreras i modersmjölken och efter födseln exponeras barnen för kemiska ämnen i mat och luft.11Barnsjukdomar kan induceras av kemiska ämnen , speciellt astma där 1 barn av 7 i Europa har astma. Barncancer ökar under de senaste 20 åren i industriländer.12 Människan är ett däggdjur som är oskiljaktigt från flora och fauna i miljön. Människan utrotar varje år 1000tals arter och denna förstörelse och förorening hotar vår existens.13 Deklarationen Wingspread 1991 visade på sambandet mellan försvinnandet av djurarter och föroreningar av vissa kemiska ämnen. Människan exponeras för samma ämnen som hos djur ger fosterskador och sterilitet och dessa skador observeras idag hos människor.14 Den kemiska föroreningen orsakar idag cancer, sterilitet, fosterskador och dagens mediciner kan trots stora framsteg inte minska utbredningen.15 Klimatförsämringen kan öka sjukdomar som virus, bakterier, parasiter och vektorer. Många sjukdomar kan spridas till nordligare trakter.Baserad på dessa argument deklarerar vi:Artikel 1Utvecklingen av många moderna sjukdomar är ett resultat av miljöförstöringArtikel 2Kemiska föroreningar utgör ett allvarligt hot mot barnen och mot människans överlevnadArtikel 3Vår egen hälsa liksom barnens och kommande generationers är hotade och den mänskliga rasen är i allvarlig faraAlla beslutsfattare, Europeiska myndigheter, internationella organisationer speciellt FN bör vidtaga följande åtgärder:1 Förbjuda alla produkter som är carcinogena, mutagena eller fosterskadande för människor och använda substitutionsprincipen på dessa ämnen.2 Tillämpa försiktighetsprincipen på alla kemikalier oberoende av toxicitetsbedömning i punkt 1 och på grund av att de är persistenta eller bioackumulerbara eller utgör fara för människor, djur eller miljö utan att vänta på bevis på epidemologiska samband3 Tillämpa internationella gränsvärden för att skydda människor som baseras på risken för de mest känsliga , barnen och fostret.4 Med försiktighetsprincipen som grund anta program för att fasa ut förorenande substanser som pesticider.5 På grund av det allvarliga hotet mot människan bör staterna kräva av alla institutioner och företag att ta konsekvenserna av sitt handlande eller av sin oförmåga att reagera.6 Precis som för klimatfrågan måste staterna agera innan internationella överenskommelser finns.7 Styrka REACH programmet som skall regulera marknaden för kemiska ämnen genom substitution av de mest farliga för människa med mindre farliga.

information:
- -ARTAC

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)